Menu Zamknij

Podstawowe informacje o ofercie i spółce

Informacja:

(Szczegółowe informacje nt. planowanej Oferty Publicznej Spółki zostaną podane po akceptacji Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego)

Spółka

ONDE SA („Spółka” lub „ONDE”) jest czołowym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji o łącznej mocy prawie 3,0 GW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowią przeważającą większość przychodów ONDE (82 proc. na koniec 2020 r.). Spółka działa również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. W 2021 r. Spółka rozpoczęła, w oparciu o długoletnie doświadczenie w zakresie budowy infrastruktury OZE w Polsce, działalność deweloperską w modelu develop, build and sell farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W ramach tej działalności Spółka już zakupiła i planuje dalsze nabycia projektów OZE na różnych etapach rozwoju.


Działalność Spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants), tj. formule, w ramach której prace obejmują wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych i obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów farm wiatrowych, dróg dojazdowych do farm oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia). Spółka posiada również doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energetyki wiatrowej w formie pod klucz (EPC), w ramach których zakres robót obejmował również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych.


W obszarze budowy farm fotowoltaicznych zakres prac oferowanych przez Spółkę obejmuje każdy etap procesu budowlanego związanego z budową farm PV, w tym sporządzenie projektu wykonawczego, wybudowanie dróg dojazdowych na działkę, zamówienie, dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomienie instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze budownictwa farm fotowoltaicznych Spółka zrealizowała szereg projektów w formie pod klucz (engineering, procurement and construction; EPC). Spółka posiada również doświadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych.
ONDE działa w ramach Grupy Erbud, jednej z czołowych grup budowlanych na polskim rynku, która ma trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów budowlanych i inżynieryjnych w Polsce, Niemczech oraz innych krajach zachodniej Europy.

Strategia

Misją Grupy jest świadczenie najwyższej jakości usług budowlanych oraz rozwój działalności na rynku budownictwa dla OZE w celu wspierania polskiej transformacji energetycznej, a w konsekwencji partycypacja w realizacji wizji neutralnej dla klimatu gospodarki, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Celem strategicznym Grupy jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie dalszego wzrostu Grupy, umocnienie jej pozycji jako lidera w zakresie przyjaznych środowisku i nowoczesnych rozwiązań budowlanych dla sektora energetyki odnawialnej, jak również dalsze rozszerzenie działalności o zakup i budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych, a następnie sprzedaż w modelu develop, build and sell lub eksploatacja na własny rachunek w tym modelu.


Strategia Grupy oparta jest na trzech kluczowych elementach:
(i) pozycji lidera w budowie farm wiatrowych oraz czołowej pozycji w dynamicznie rozwijającym się segmencie budowy farm fotowoltaicznych w Polsce;
(ii) przewidywanym wzroście sektora produkcji zielonej energii, w szczególności produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej w Polsce w okresie do 2040 r., w związku z realizacją polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, które przewidują wzrost i wsparcie dla rozwoju farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce;
(iii) utrzymaniu i dalszym wykorzystaniu posiadanych zasobów własnych oraz współpracy z Grupą Erbud, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjno-infrastrukturalnego w Polsce i w Europie Zachodniej.


Strategia Grupy jest oparta na przewidywanym dalszym rozwoju rynku budownictwa dla OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie (onshore), co pozwoli wykorzystać dotychczasowe doświadczenie Spółki oraz jej czołową pozycję na rynku w Polsce w zakresie realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Ponadto Zarząd przewiduje selektywny udział Spółki w realizacji projektów w sektorze infrastruktury drogowej w Polsce jako generalny wykonawca w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych, oraz projektów drogowych finansowanych z środków samorządowych.

Strategia zakłada wykorzystanie sprzyjających warunków do rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki stworzonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, tj. zbiorze inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, oraz w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 (w tym nowego funduszu odbudowy po pandemii COVID-19), w ramach którego najbardziej dotknięte procesem przejścia na gospodarkę ekologiczną regiony UE, w tym Polska, otrzymają w perspektywie budżetowej około 100 mld EUR. W Polsce program ten jest wdrażany w ramach realizacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu z grudnia 2019 r. oraz przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. („Polityka Energetyczna Polski”), która przewiduje zwiększenie mocy instalacji OZE do 24 GW w 2030 r. i 37 GW w 2040 r., a także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 32% i 40% ogółu wyprodukowanej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym odpowiednio do 2030 r. i 2040 r. Wzrost ten ma opierać się co do zasady o dalszy rozwój energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej. W szczególności Polityka Energetyczna Polski zakłada dalszy rozwój mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 5-7 GW w 2030 r. oraz do 10-16 GW w 2040 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wynosiła 6,3 GW, a w farmach fotowoltaicznych 3,9 GW.

Informacja:

(Szczegółowe informacje nt. planowanej Oferty Publicznej Spółki zostaną podane po akceptacji Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego)

Spółka

ONDE SA („Spółka” lub „ONDE”) jest czołowym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji o łącznej mocy prawie 3,0 GW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowią przeważającą większość przychodów ONDE (82 proc. na koniec 2020 r.). Spółka działa również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. W 2021 r. Spółka rozpoczęła, w oparciu o długoletnie doświadczenie w zakresie budowy infrastruktury OZE w Polsce, działalność deweloperską w modelu develop, build and sell farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W ramach tej działalności Spółka już zakupiła i planuje dalsze nabycia projektów OZE na różnych etapach rozwoju.


Działalność Spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants), tj. formule, w ramach której prace obejmują wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych i obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów farm wiatrowych, dróg dojazdowych do farm oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia). Spółka posiada również doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energetyki wiatrowej w formie pod klucz (EPC), w ramach których zakres robót obejmował również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych.


W obszarze budowy farm fotowoltaicznych zakres prac oferowanych przez Spółkę obejmuje każdy etap procesu budowlanego związanego z budową farm PV, w tym sporządzenie projektu wykonawczego, wybudowanie dróg dojazdowych na działkę, zamówienie, dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomienie instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze budownictwa farm fotowoltaicznych Spółka zrealizowała szereg projektów w formie pod klucz (engineering, procurement and construction; EPC). Spółka posiada również doświadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych.
ONDE działa w ramach Grupy Erbud, jednej z czołowych grup budowlanych na polskim rynku, która ma trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów budowlanych i inżynieryjnych w Polsce, Niemczech oraz innych krajach zachodniej Europy.

Strategia

Misją Grupy jest świadczenie najwyższej jakości usług budowlanych oraz rozwój działalności na rynku budownictwa dla OZE w celu wspierania polskiej transformacji energetycznej, a w konsekwencji partycypacja w realizacji wizji neutralnej dla klimatu gospodarki, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Celem strategicznym Grupy jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie dalszego wzrostu Grupy, umocnienie jej pozycji jako lidera w zakresie przyjaznych środowisku i nowoczesnych rozwiązań budowlanych dla sektora energetyki odnawialnej, jak również dalsze rozszerzenie działalności o zakup i budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych, a następnie sprzedaż w modelu develop, build and sell lub eksploatacja na własny rachunek w tym modelu.


Strategia Grupy oparta jest na trzech kluczowych elementach:
(i) pozycji lidera w budowie farm wiatrowych oraz czołowej pozycji w dynamicznie rozwijającym się segmencie budowy farm fotowoltaicznych w Polsce;
(ii) przewidywanym wzroście sektora produkcji zielonej energii, w szczególności produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej w Polsce w okresie do 2040 r., w związku z realizacją polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, które przewidują wzrost i wsparcie dla rozwoju farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce;
(iii) utrzymaniu i dalszym wykorzystaniu posiadanych zasobów własnych oraz współpracy z Grupą Erbud, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjno-infrastrukturalnego w Polsce i w Europie Zachodniej.


Strategia Grupy jest oparta na przewidywanym dalszym rozwoju rynku budownictwa dla OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie (onshore), co pozwoli wykorzystać dotychczasowe doświadczenie Spółki oraz jej czołową pozycję na rynku w Polsce w zakresie realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Ponadto Zarząd przewiduje selektywny udział Spółki w realizacji projektów w sektorze infrastruktury drogowej w Polsce jako generalny wykonawca w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych, oraz projektów drogowych finansowanych z środków samorządowych.

Strategia zakłada wykorzystanie sprzyjających warunków do rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki stworzonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, tj. zbiorze inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, oraz w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 (w tym nowego funduszu odbudowy po pandemii COVID-19), w ramach którego najbardziej dotknięte procesem przejścia na gospodarkę ekologiczną regiony UE, w tym Polska, otrzymają w perspektywie budżetowej około 100 mld EUR. W Polsce program ten jest wdrażany w ramach realizacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu z grudnia 2019 r. oraz przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. („Polityka Energetyczna Polski”), która przewiduje zwiększenie mocy instalacji OZE do 24 GW w 2030 r. i 37 GW w 2040 r., a także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 32% i 40% ogółu wyprodukowanej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym odpowiednio do 2030 r. i 2040 r. Wzrost ten ma opierać się co do zasady o dalszy rozwój energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej. W szczególności Polityka Energetyczna Polski zakłada dalszy rozwój mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 5-7 GW w 2030 r. oraz do 10-16 GW w 2040 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wynosiła 6,3 GW, a w farmach fotowoltaicznych 3,9 GW.

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam