Menu Zamknij

Podstawowe informacje o ofercie i spółce

Informacja:

(Szczegółowe informacje nt. Oferty Publicznej Spółki znajdują się w Prospekcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego)

Spółka

ONDE S.A. (wcześniej: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.) („Spółka” lub „ONDE”) jest jednym z krajowych liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, . Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji o łącznej mocy prawie 3000 MW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowią przeważającą większość przychodów ONDE (82 proc. na koniec 2020 r.).


Model biznesowy

Działalność spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants). Wykonywane prace obejmują więc wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych. ONDE jest odpowiedzialna za roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Projektuje również i wykonuje fundamenty drogi dojazdowe do farm czy place manewrowe. Spółka buduje też farmy „pod klucz”, co obejmuje dodatkowo dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni.


Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne to zakres prac obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego, od sporządzeniu projektu wykonawczego, wybudowaniu dróg dojazdowych na działkę po dostawę montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomieniu instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze fotowoltaicznym ONDE realizuje większość projektów w formie pod klucz. Spółka wykonuje również projekty instalacji.
Klientami ONDE są międzynarodowi inwestorzy i deweloperzy w obszarze OZE.


Do głównych przewag konkurencyjnych Spółki należą wieloletnie doświadczenie poparte referencjami oraz ugruntowaną renomą oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra menadżerska i inżynierska, w tym projektanci.

Krótkoterminowa strategia ONDE zakłada poszerzenie działalności o zakup, dewelopment, a następnie sprzedaż projektów fotowoltaicznych. Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. NDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).

Otoczenie rynkowe

ONDE działa na dynamicznie rozwijającym się rynku, który jest kluczowym elementem transformacji energetycznej Polski i Europy.
Pod względem wysokości inwestycji w nowe turbiny wiatrowe na lądzie, Polska znalazła się na 3. miejscu w UE. To między innymi wynik bardzo dobrych warunków naturalnych w Polsce. Na wysokości 100 m przeciętna prędkość wiatru wynosi w Polsce około 6,5 m/s, a na terenach nadmorskich nawet 8 m/s. Większość turbin wiatrowych zaczyna produkować energię już przy prędkości 3-4 m/s.


W ciągu ostatnich 10 lat moc polskich farm wiatrowych wzrosła ponad pięciokrotnie.
Krajowy Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu przewiduje zwiększenie mocy instalacji OZE w Polsce
do 24 GW w 2030 r. i 37 GW w 2040 r. (dziś 9,5 GW), a także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 32% i 40% (do 2030 r. i 2040 r.)

Fotowoltaika rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce.
Polska zajmuje 5. miejsce w Europie co do wielkości zainstalowanych mocy fotowoltaicznych.
Polityka Energetyczna Polski zakłada dalszy rozwój mocy w fotowoltaice do ok. 5-7 GW w 2030 r. oraz ok. 10-16 GW w 2040 r.) oraz ogólny wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do co najmniej 23% i nie mniej niż 32%.

wzrost przychodów
wykres wzrost przychodów

Cele emisyjne


1) Od 60 do 70 mln PLN wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji (przy zakładanych minimalnych/maksymalnych wpływach z emisji Akcji Nowej Emisji) na zrefinansowanie zakupów dokonanych przed Datą Prospektu w ramach rozwoju działalności Spółki w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell.


2) Od 15 do 20 mln PLN wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji (przy zakładanych minimalnych/maksymalnych wpływach z emisji Akcji Nowej Emisji) na proces przygotowania dewelopmentu – 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie


3) Od 95 do 130 mln PLN wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji (przy zakładanych minimalnych/maksymalnych wpływach z emisji Akcji Nowej Emisji) na sfinansowanie zakupów spółek celowych po Dacie Prospektu, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych. Potencjał tych projektów to 500-700 MW

Oferta akcji

Oferta obejmie Akcje Nowej Emisji oraz część istniejących akcji zwykłych należących do Erbud S.A. („Erbud”) oraz Jacka Leczkowskiego („Akcje Sprzedawane”; Akcje Sprzedawane razem z Akcjami Nowej Emisji jako „Akcje Oferowane”; dotychczas istniejące akcje zwykłe Spółki jako „Akcje Istniejące”), dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Oferujący”) („Oferta”).
ONDE i Oferujący zaoferują łącznie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 17.096.700 Akcji Oferowanych, w tym Spółka zaoferuje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oraz Oferujący zaoferują nie więcej niż 8.848.700 Akcji Sprzedawanych.
Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji Spółki, które posiadać będzie na Datę Prospektu, natomiast Jacek Leczkowski planuje sprzedać maksymalnie do 24,3% akcji Spółki, które posiadać będzie na Datę Prospektu.
Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach: dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zaoferowane zostanie około 15 proc. Akcji Oferowanych. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji inwestorom indywidualnym, jak również inwestorom instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Sprzedawanych wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.
Podmiotem pełniącym funkcję globalnego koordynatora oraz zarządzającego księgą popytu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („Globalny Koordynator”).

Cena Maksymalna

Spółka, Oferujący i Koordynator ustalili maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych na 26,00 PLN.
Na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w
porozumieniu z Koordynatorem, mogą ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do
publicznej wiadomości oraz który będzie mógł ulec zmianie.

Informacja:

(Szczegółowe informacje nt. Oferty Publicznej Spółki znajdują się w Prospekcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego)

Spółka

ONDE S.A. (wcześniej: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.) („Spółka” lub „ONDE”) jest jednym z krajowych liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, . Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji o łącznej mocy prawie 3000 MW. Przychody z realizacji projektów budowy instalacji dla OZE stanowią przeważającą większość przychodów ONDE (82 proc. na koniec 2020 r.).


Model biznesowy

Działalność spółki w obszarze energetyki wiatrowej koncentruje się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants). Wykonywane prace obejmują więc wszystkie roboty, poza dostawą i montażem turbin wiatrowych. ONDE jest odpowiedzialna za roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowy stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Projektuje również i wykonuje fundamenty drogi dojazdowe do farm czy place manewrowe. Spółka buduje też farmy „pod klucz”, co obejmuje dodatkowo dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni.


Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne to zakres prac obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego, od sporządzeniu projektu wykonawczego, wybudowaniu dróg dojazdowych na działkę po dostawę montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego i uruchomieniu instalacji farmy fotowoltaicznej wraz z podaniem napięcia. W obszarze fotowoltaicznym ONDE realizuje większość projektów w formie pod klucz. Spółka wykonuje również projekty instalacji.
Klientami ONDE są międzynarodowi inwestorzy i deweloperzy w obszarze OZE.


Do głównych przewag konkurencyjnych Spółki należą wieloletnie doświadczenie poparte referencjami oraz ugruntowaną renomą oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra menadżerska i inżynierska, w tym projektanci.

Krótkoterminowa strategia ONDE zakłada poszerzenie działalności o zakup, dewelopment, a następnie sprzedaż projektów fotowoltaicznych. Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. NDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).

Otoczenie rynkowe

ONDE działa na dynamicznie rozwijającym się rynku, który jest kluczowym elementem transformacji energetycznej Polski i Europy.
Pod względem wysokości inwestycji w nowe turbiny wiatrowe na lądzie, Polska znalazła się na 3. miejscu w UE. To między innymi wynik bardzo dobrych warunków naturalnych w Polsce. Na wysokości 100 m przeciętna prędkość wiatru wynosi w Polsce około 6,5 m/s, a na terenach nadmorskich nawet 8 m/s. Większość turbin wiatrowych zaczyna produkować energię już przy prędkości 3-4 m/s.


W ciągu ostatnich 10 lat moc polskich farm wiatrowych wzrosła ponad pięciokrotnie.
Krajowy Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu przewiduje zwiększenie mocy instalacji OZE w Polsce
do 24 GW w 2030 r. i 37 GW w 2040 r. (dziś 9,5 GW), a także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 32% i 40% (do 2030 r. i 2040 r.)

Fotowoltaika rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce.
Polska zajmuje 5. miejsce w Europie co do wielkości zainstalowanych mocy fotowoltaicznych.
Polityka Energetyczna Polski zakłada dalszy rozwój mocy w fotowoltaice do ok. 5-7 GW w 2030 r. oraz ok. 10-16 GW w 2040 r.) oraz ogólny wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do co najmniej 23% i nie mniej niż 32%.

wzrost przychodów
wykres wzrost przychodów

Cele emisyjne


1) Od 60 do 70 mln PLN wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji (przy zakładanych minimalnych/maksymalnych wpływach z emisji Akcji Nowej Emisji) na zrefinansowanie zakupów dokonanych przed Datą Prospektu w ramach rozwoju działalności Spółki w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell.


2) Od 15 do 20 mln PLN wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji (przy zakładanych minimalnych/maksymalnych wpływach z emisji Akcji Nowej Emisji) na proces przygotowania dewelopmentu – 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie


3) Od 95 do 130 mln PLN wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji (przy zakładanych minimalnych/maksymalnych wpływach z emisji Akcji Nowej Emisji) na sfinansowanie zakupów spółek celowych po Dacie Prospektu, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych. Potencjał tych projektów to 500-700 MW

Oferta akcji

Oferta obejmie Akcje Nowej Emisji oraz część istniejących akcji zwykłych należących do Erbud S.A. („Erbud”) oraz Jacka Leczkowskiego („Akcje Sprzedawane”; Akcje Sprzedawane razem z Akcjami Nowej Emisji jako „Akcje Oferowane”; dotychczas istniejące akcje zwykłe Spółki jako „Akcje Istniejące”), dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Oferujący”) („Oferta”).
ONDE i Oferujący zaoferują łącznie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 17.096.700 Akcji Oferowanych, w tym Spółka zaoferuje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oraz Oferujący zaoferują nie więcej niż 8.848.700 Akcji Sprzedawanych.
Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji Spółki, które posiadać będzie na Datę Prospektu, natomiast Jacek Leczkowski planuje sprzedać maksymalnie do 24,3% akcji Spółki, które posiadać będzie na Datę Prospektu.
Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach: dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zaoferowane zostanie około 15 proc. Akcji Oferowanych. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji inwestorom indywidualnym, jak również inwestorom instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Sprzedawanych wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.
Podmiotem pełniącym funkcję globalnego koordynatora oraz zarządzającego księgą popytu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („Globalny Koordynator”).

Cena Maksymalna

Spółka, Oferujący i Koordynator ustalili maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych na 26,00 PLN.
Na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Oferujący, w
porozumieniu z Koordynatorem, mogą ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do
publicznej wiadomości oraz który będzie mógł ulec zmianie.

GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD

logo ONDE

ONDE SA

ul. Wapienna 40 87-100 Toruń

tel: +48 56 612 25 10

tel: +48 56 612 25 11

e-mail: sekretariat@onde.pl

By Offteam