1. Home
  2. Raport ESG
ESG

Z prawdziwą dumą zapraszamy do lektury trzeciego już Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy ONDE.

Przedstawiamy w nim opis działań i ich efektów, które potwierdzają realizację misji naszej Spółki – wskazaliśmy w niej, że chcemy prowadzić nasz biznes w sposób zrównoważony, z myślą o neutralności klimatycznej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i dbałości o środowisko oraz we współpracy ze społecznością lokalną.

Zrównoważony rozwój jest zgodny z naszą filozofią i pozwala nam aspirować do grona najbardziej dynamicznych i nowoczesnych polskich firm. Dlatego serdecznie zapraszamy do przeczytania, jak to robimy w Grupie ONDE!

Toruń, 27 marca 2024r.

0 0 0 0

Wave with points

mln zł przychody ze sprzedaży w 2023 r.

0 0 ,4

Wave with points

mln zł zysk netto w 2022 r.

0

Wave with points

kupione projekty o mocy 23 MWp

4 + GW

Wave with points

mocy na wszystkich farmach zakończonych i realizowanych od początku istnienia spółki

0 0 0 0 mln zł

Wave with points

backlog Grupy na koniec 2023 r.

2023 - kontynuujemy nasze działania

W 2023 roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię naszej działalności.

W minionym roku zawarliśmy umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Cyranka sp. z o.o., która jest właścicielem farmy PV Cyranka.  Nabyliśmy również udziały w dwóch spółkach celowych: spółce SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz spółce INVEST PV sp. z o.o., które są właścicielami projektów trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 23 MWp. Pod koniec 1 kwartału 2024 zawarliśmy transakcję sprzedaży udziałów w ww. dwóch spółkach, będących właścicielami trzech projektów fotowoltaicznych, zabezpieczając dodatkowo możliwość wykonywania przez ONDE kompleksowych robót.

W 2023 roku rozpoczęliśmy 23 projekty drogowe i oddaliśmy do użytkowania 22 drogi. Zrealizowaliśmy także największy w historii naszej spółki kontrakt w tym segmencie obejmujący budowę drogi ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim.

Czytaj więcej
Pracownicy

W minionym roku wprowadziliśmy dwie kolejne, ważne regulacje wewnętrzne – Kodeks Etyczny i Politykę Praw Człowieka. Dokumenty te nie wprowadzają rewolucyjnych zmian, a raczej podsumowują to, jak pracujemy na co dzień. Mamy własną kulturę organizacyjną i realizujemy ją w praktyce, ale profesjonalizujemy się w tym zakresie.

Czytaj więcej

0 0 0

Wave with points

pracowników

0 ,83 %

Wave with points

wzrost osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę r/r

0 0 0 0 0

Wave with points

Liczba godzin szkoleń

42 %

Wave with points

wskaźnik zaangażowania w 2023 roku

5 /6

Wave with points

ocena adaptacji nowych pracowników w firmie

BHP

Bezpieczeństwo pracowników ma w Grupie ONDE najwyższy priorytet. Ambicją Grupy jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom. Nie akceptujemy rozwiązań prowizorycznych ani drobnych nawet niezgodności z obowiązującymi u nas zasadami bezpieczeństwa. Stawiamy na procedury i wierzymy, że jedynie ścisłe ich przestrzeganie pomoże nam osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa codziennej pracy. Zapewniamy odpowiedni sprzęt ochronny i przypominamy o konieczności jego stosowania, a stosowne regulacje bezpiecznej pracy znane są wszystkim pracownikom.
Zawsze weryfikujemy aktualność uprawień osób pracującychna naszych budowach.

Czytaj więcej

0

Wave with points

wypadków śmiertelnych i zbiorowych na wszystkich budowach ONDE S.A.

489

Wave with points

uczestników Tygodnia Bezpieczeństwa 2023

0 ,12

Wave with points

wskaźnik częstotliwości i liczby wypadków 2023

Dostawcy

Jako firma zobowiązana do przestrzegania zasad ESG (Environmental, Social, Governance), przypominamy i zobowiązujemy naszych dostawców i podwykonawców o ważności tych wartości. Wiemy, że większość ma świadomość, że ich działania mają wpływ na otaczający nas świat, dlatego zachęcamy naszych Partnerów do podejmowania działań, które będą korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego oraz całego społeczeństwa.

Przestrzeganie zasad ESG nie tylko pozytywnie wpływa na naszą planetę, ale także przyniesie korzyści. Firmy, które przestrzegają tych wartości, są postrzegane jako odpowiedzialne i wiarygodne, co przekłada się na zaufanie klientów oraz inwestorów. Nasza wysoka pozycja i renoma w branży OZE i drogowo-inżynieryjnej w Polsce zobowiązuje nas do realizowania kontraktów na najwyższym poziomie. Nie uznajemy kompromisów – także w zakresie używanych przez nas surowców, materiałów i innych komponentów.

Czytaj więcej
CSR

Działania na rzecz środowiska często wynikają z wewnętrznego przekonania i potrzeb pracowników ONDE. Tak było m.in. z ubiegłorocznym sprzątaniem brzegów toruńskiego odcinka Wisły. Ta oddolna inicjatywa zaproponowana przez jednego z naszych kolegów spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i błyskawicznie została wcielona w życie. Ponad 40 osób wraz z rodzinami spotkało się w wolny dzień i zebrało ponad 2 tony śmieci, zutylizowane następnie przez toruńskie MPO. Takie działania nie tylko przynoszą realny efekt, ale też integrują, dlatego zamierzamy kontynuować akcję w kolejnym roku

Czytaj więcej
Klimat

Grupa ONDE jako lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o środowisko. Z tego względu od 2019 r. – początkowo wspólnie z Grupą ERBUD, której jesteśmy częścią, a od jakiegoś czasu samodzielnie – angażujemy nasze wysiłki na rzecz ograniczania negatywnych zmian klimatu. Ograniczanie negatywnego wpływu na klimat rozpatrujemy zarówno na poziomie przedmiotu naszej działalności (OZE), jak i szeroko pojętej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej

12 ,5%

Wave with points

redukcja emisji GHG 2022/2021(Scope 1 i 2)

43 ,5%

Wave with points

redukcja zużycia energii elektrycznej 2022/2021

54 ,4 %

Wave with points

redukcja zużycia energii w odniesieniu do przychodów 2022/2020

7 ,9%

Wave with points

redukcja zużycia całkowitej energii (elektrycznej, cieplnej i spalania paliw) 2022/2021

Czytaj cały raport

Niniejszy Raport przygotowywaliśmy w oparciu o wskaźniki określone w międzynarodowych standardach GRI Sustainability Reporting Standards. Ujawnienia dotyczą wybranych wskaźników, które podlegały atestacji firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt S.k.

Jest to nasz trzeci raport ESG, zawierający jednocześnie ujawnienia w zakresie informacji niefinansowych wymagane przez UoR. Zawiera on informacje za rok obrotowy 2023 (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), przy czym przedstawiliśmy w nim także informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym, aby umożliwić lepsze i pełniejsze zrozumienie naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i niefinansowych wskaźników efektywności przez nas osiągniętych.

Kolejne raporty Grupy ONDE zrównoważonego rozwoju będą przygotowywane przez nas w cyklu rocznym.

Czytaj cały raport ESG
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.090.255,18 zł, wpłacony w całości.