1. Home
  2. Raport ESG
ESG

Naszą ambicją – jako lidera budownictwa w segmencie OZE, a także ambitnego inwestora zaangażowanego w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce – jest wspieranie polskiej transformacji energetycznej przy równoległym tworzeniu wartości dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji Grupy ONDE. Chcemy mieć swój istotny udział w realizacji wizji neutralnej dla klimatu gospodarki, a jednocześnie rozwijać się odpowiedzialnie, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

To właśnie Państwu – naszym interesariuszom – przede wszystkim dedykujemy ten pierwszy w naszej historii raport zrównoważonego rozwoju Grupy ODNE. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu jeszcze lepiej poznać naszą działalność biznesową, środowiskową i społeczną, a także nasze ambicje, priorytety i plany na kolejne lata.

Wierzymy, że z Państwa udziałem nasz rozwój w najbliższych latach będzie dobrze nawiązywał do nazwy ONDE – fal symbolizujących energię pochodzącą z natury, która ma moc zmieniania świata.

 

Toruń, 6 kwietnia 2022 r.

0 0 0 0 mln zł

Wave with points

przychody ze sprzedaży w 2021 r. (+108% r/r)

0 0 mln zł

Wave with points

zysk netto w 2021 r. (+40% r/r)

0 0 %

Wave with points

przychodów z OZE

0 0 mln zł

Wave with points

wypłacona dywidenda (za 2020)

0 0 0 mln zł

Wave with points

backlog Grupy na koniec 2021 r.

Najważniejsze wydarzenia 2021

Miniony rok obfitował w ważne wydarzenia dla ONDE. W 2021 r. zmieniliśmy nazwę spółki, podjęliśmy strategiczną decyzję o debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także powiększyliśmy się o biuro projektowe IDE Projekt Sp. z o. o.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy Certyfikat Ekozarządzania i Audytu EMAS, czyli najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej, powołaliśmy do życia nasz sztandarowy projekt CSR, czyli ONDE FLOW.

2021 rok to także duże inwestycje, jak budowa Farmy Wiatrowej Biały Bór, budowa Farmy Wiatrowej Dębsk, budowa farm fotowoltaicznych na zlecenie spółek z Grupy R.Power, budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka a także przebudowa ul. Kujawskiej w Bydgoszczy.

Czytaj więcej
Pracownicy

W Grupie ONDE pielęgnujemy wieloletnią tradycję przejrzystej komunikacji, którą stworzyliśmy w ciągu ponad dekady działalności pod marką Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA. Dobra atmosfera w miejscu pracy i zaufanie oraz szacunek między członkami zespołu to wartości, które kultywujemy na co dzień. Więzi między członkami naszej organizacji oraz ciągły dialog przekładają się m.in. na efektywność naszej organizacji i dobre relacje na linii pracodawca-pracownik.

Wartościami pozostającymi w ścisłym związku z ww. są dbałość o rozwój oraz otwartość na potrzeby innych. Dzięki nim pracownicy korzystają z kompetencji innych członków zespołu, przekazują sobie nawzajem wiedzę i wsparcie w codziennej praktyce. Troska o rozwój przekłada się na realizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, zaś otwartość – na stałe poszerzanie ich oferty zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Czytaj więcej

0 0 0

Wave with points

pracowników

30 %

Wave with points

wzrost osób zatrudnionych r/r

0 0 0 0

Wave with points

uczestnictw w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

5 ,7

Wave with points

średnia ocena w badaniu satysfakcji kandydatów z procesu rekrutacji

5 ,3

Wave with points

średnia ocena w badaniu satysfakcji kandydatów z procesu onboardingu

BHP

Ambicją ONDE, jako jednego z liderów branży OZE, jest aktywny udział w upowszechnianiu i rozwoju projektów z udziałem odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas ich realizacji. To podejście do BHP jest realizowane poprzez bezkompromisowe przestrzeganie przepisów oraz tworzenie wysokiej kultury bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

0

Wave with points

wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych na wszystkich budowach ONDE S.A.

3

Wave with points

miejsce oraz wyróżnienie w konkursie Buduj Bezpiecznie

464

Wave with points

uczestników Tygodnia Bezpieczeństwa

Dostawcy

Nasza wysoka pozycja i renoma w branży OZE i drogowo-inżynieryjnej w Polsce zobowiązuje nas do realizowania kontraktów na najwyższym poziomie. Nie uznajemy kompromisów – także w zakresie używanych przez nas surowców, materiałów i innych komponentów. Dlatego stawiamy przede wszystkim na dużych i renomowanych dostawców, którzy są w stanie sprostać naszym wymaganiom w zakresie wolumenu, jak i jakości przedmiotu dostaw.

Czytaj więcej
CSR

Działamy prospołecznie zarówno na skalę ogólnopolską – łącząc pasjonatów zielonej, czystej energii i  tematów im pokrewnych poprzez projekt ONDE Flow – jak i lokalnie. Na poziomie lokalnym, nasze aktywności obejmują m.in. dzielenie się naszą wiedzą i doraźne wsparcie społeczności lokalnych, z którymi spotykamy się przy okazji realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie szczególnie związani czujemy się z Toruniem, dlatego co roku działamy także na rzecz naszej małej ojczyzny, wspierając lokalne inicjatywy i realizując własne.

Czytaj więcej
Klimat

Grupa ONDE jako lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o środowisko. Z tego względu od 2019 r. – początkowo wspólnie z Grupą ERBUD, której jesteśmy częścią, a od jakiegoś czasu samodzielnie – angażujemy nasze wysiłki na rzecz ograniczania negatywnych zmian klimatu. Ograniczanie negatywnego wpływu na klimat rozpatrujemy zarówno na poziomie przedmiotu naszej działalności (OZE), jak i szeroko pojętej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej

29 ,2%

Wave with points

redukcja emisji GHG 2021/2020(Scope 1 i 2)

44 ,5%

Wave with points

redukcja zużycia energii elektrycznej 2021/2020

25 %

Wave with points

redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej 2021/2020

55 ,5%

Wave with points

redukcja zużycia całkowitej energii (elektrycznej, cieplnej i spalania paliw) 2021/2020

Czytaj cały raport

Niniejszy Raport przygotowywaliśmy w oparciu o wskaźniki określone w międzynarodowych standardach GRI Sustainability Reporting Standards. Ujawnienia dotyczą wybranych wskaźników, które podlegały atestacji firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt S.k.

Jest to nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, zawierający jednocześnie ujawnienia w zakresie informacji niefinansowych wymagane przez UoR. Zawiera on informacje za rok obrotowy 2021 (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), przy czym przedstawiliśmy w nim także informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym, aby umożliwić lepsze i pełniejsze zrozumienie naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i niefinansowych wskaźników efektywności przez nas osiągniętych.

Kolejne raporty Grupy ONDE zrównoważonego rozwoju będą przygotowywane przez nas w cyklu rocznym.

Czytaj cały raport ESG
Siedziba

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Znajdź nas na mapie

ONDE SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Torunia. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600,00 zł, wpłacony w całości.